Artiestenprogramma - Algemene voorwaarden

Laatst bewerkt: 30 november 2021

U begrijpt dat u (hierna te noemen de "Artiest") door aanvaarding van deze voorwaarden ermee instemt Premium 3D Rendering diensten te leveren aan de Klanten van Renderby.com (hierna te noemen het "Bedrijf") (huidige en toekomstige) in overeenstemming met de hierin genoemde voorwaarden ("Diensten"). Alle eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen u en het Bedrijf met betrekking tot de Diensten worden beëindigd vanaf de datum van uw aanvaarding van deze voorwaarden.

1) Omvang van de diensten

De reikwijdte van uw Diensten omvat, zonder beperking, het volgende:

i. U zult samenwerken met de Creative Directors van de Onderneming en 3d visualisatiediensten verlenen wanneer de Klant van de Onderneming de Onderneming benadert voor 3d visualisatiediensten (een dergelijk project van de Klant, een "Project").

ii. Het Bedrijf kan potentiële Klanten voor specifieke 3d visualisatie gerelateerde projecten (dergelijke potentiële Klant wordt hierin gedefinieerd als "Company Leads") aan u toewijzen. U dient contact op te nemen met de Creatieve Directeur om de reikwijdte en omvang van hun Project en hun specifieke vereisten te bepalen.

iii. Het projectbeheer wordt gedaan door de creatief directeur. U verleent de diensten en bijstand die nodig kunnen zijn voor de voltooiing van de uitvoering van een dergelijk Project door de met de Onderneming verbonden Opdrachtgevers. U blijft in contact met de creatief directeur en de klant over lopende projecten en zorgt ervoor dat deze binnen de met de klant overeengekomen termijnen worden afgerond. U voert het project uit volgens de Standard Operating Procedure (SOP) die door het Bedrijf is vastgesteld, onder leiding van de Creative Director die elk Project behandelt.

iv. U zult het tijdschema voor het Project bespreken met de Klant en vervolgens zullen u en de Creatief Directeur in onderling overleg een gespecificeerd tijdschema voor de voltooiing van het Project overeenkomen, dat wederzijds door de Klant en de Onderneming wordt overeengekomen ("Tijdschema"). U dient ervoor te zorgen dat het project dat u van tijd tot tijd door de Onderneming wordt toegewezen, binnen de Tijdlijn en met kwaliteitsgarantie wordt voltooid. In het geval dat, als gevolg van onvoorziene omstandigheden voor een redelijke periode als gevolg van arbeidsonrust, ongevallen, brand, overstromingen, telecommunicatie of internet storingen, stakingen, oorlogen, rellen, opstanden, blokkades, handelingen van de overheid, overheidsvereisten en voorschriften of beperkingen opgelegd door de wet of andere omstandigheden buiten de redelijke controle, de Tijdlijn moet worden gewijzigd, dan zal de Klant hierover vooraf worden geïnformeerd, en zal een herziene Tijdlijn worden overeengekomen met de Klant. U stemt ermee in en erkent dat tijd van wezenlijk belang is en dat niet-naleving van een overeengekomen Tijdlijn voor een Project een schending van deze voorwaarden inhoudt. In geen geval zult u enige vertraging veroorzaken in de indiening en de voltooiing van het Project. U zult ook met meerdere kunstenaars aan hetzelfde project werken en als Team zorgen voor een tijdige voltooiing van de diensten.

v. Echter, in gevallen waarin ondanks alle inspanningen de termijnen nog steeds niet worden gehaald of de uitvoering van het project niet aan de eisen voldoet, zullen alle bij het project betrokken partijen een gezamenlijke vergadering beleggen om de in gebreke blijvende partij te identificeren en alleen deze in gebreke blijvende partij zal worden bestraft.

vi. Gedurende de Termijn (zoals hieronder gedefinieerd) zult u geen geschenken of gunsten geven of aanvaarden van enige bron binnen of buiten het Bedrijf, in verband met of met betrekking tot uw associatie met het Bedrijf. U zult de Klant van het Bedrijf in geen geval direct of indirect benaderen. In gevallen waarin de Klant u direct of indirect bereikt met betrekking tot hetzelfde Project en daarbij het Bedrijf omzeilt, dient u het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen.

vii. U mag uw eigen desktop gebruiken volgens de industriële normen. Er dient echter te worden opgemerkt dat het bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade aan de hardware van de desktop of andere software veroorzaakt door de software die door u is geïnstalleerd voor het werken aan een van de projecten van het bedrijf. Het bedrijf installeert geen software op uw bureaublad. Het bedrijf gebruikt echter een webapplicatie van derden, genaamd Clickup, voor het beheer van het project waaraan u samenwerkt met de klant van het bedrijf. Hierbij wordt verduidelijkt dat u voor het verlenen van de Diensten zelf verantwoordelijk bent voor alle open source/geautoriseerde/ongeautoriseerde software.

viii. Na voltooiing van elk project dient u de back-up ervan bij u te houden voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van voltooiing. Als u geen ruimte op uw schijf hebt, moet u ook een kopie van de back-up in gearchiveerde versie overhandigen die in de Cloud van het bedrijf wordt bewaard. Als een klant na de voltooiing binnen deze 2 jaar om wijzigingen in het project vraagt, moet u beschikbaar zijn om deze wijzigingen binnen de wederzijds overeengekomen tijdlijn aan te brengen en op te leveren, waarvoor u de nominale kosten voor hetzelfde wordt betaald na wederzijds overleg.

ix. In het geval van uw onbeschikbaarheid in de bovengenoemde clausule, zult u ervoor zorgen dat de specifieke Projectbronbestanden, die door het bedrijf worden opgevraagd, binnen de gespecificeerde termijn worden overhandigd aan de geïdentificeerde kunstenaar en de creatief directeur. Het bedrijf zal u echter niet betalen voor de Project bronbestanden in geval van uw onbeschikbaarheid zoals hierin vermeld.

ix. De uiteindelijke uitvoerbestanden moeten worden aangeleverd in Clickup en de Project Google-map moet met u worden gedeeld.

2) Inkomsten

i. Commissie: De Artiest zal tot 80% van het geïnde geld (exclusief belasting, wisselkosten en servicekosten) van de Opdrachtgever ontvangen als Commissie. Hetzelfde zal aan u worden betaald via Payoneer, Paypal, Wise & Bankoverschrijving.
Betalingsvoorwaarden

  • De betaling van de kunstenaar voor het betreffende project, wordt betaald na inning na volledige en definitieve voltooiing van alle door de Vennootschap te leveren diensten met betrekking tot het betreffende project.
  • Voor grote projecten van meer dan $5000 wordt de betaling opgesplitst in mijlpalen en wordt de kunstenaar betaald voor het voltooien van elke mijlpaal na goedkeuring van de klant.
  • Na voltooiing van het project en goedkeuring van de klant, kunt u, indien het bedrijf "Renderby" u de overeengekomen vergoedingen niet betaalt, uw klacht indienen bij de internationale gerechtelijke instanties.

ii. In geval van wijziging of herziening van de overeengekomen bedragen verschuldigd door de Klant voor een Project als gevolg van een herziening van de tarieven of de omvang van het Project, zal dit bedrag worden aangepast met de definitieve betaling aan u. In het geval er als gevolg van een dergelijke aanpassing een terugbetaling van u te ontvangen is, dient u deze bedragen onverwijld aan het Bedrijf terug te betalen.

iii. Indien u het Project niet voltooit of vóór voltooiing opgeeft, komt u niet in aanmerking voor betalingen met betrekking tot een dergelijk Project. U zult alle van het Bedrijf ontvangen bedragen met betrekking tot een dergelijk Project onmiddellijk en zonder protest moeten teruggeven. Het Bedrijf heeft het recht om uw Diensten met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval van een dergelijke stopzetting krachtens artikel 3 van deze voorwaarden.

iv. De verdiensten, incentives, betalingsschema's en alle andere gerelateerde bepalingen zoals gespecificeerd in deze voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd, met voorafgaande kennisgeving van het Bedrijf.

v. U ondertekent de "Price lock agreement" die de prijzen bevat die u via ons prijsformulier hebt opgegeven. De prijzen blijven hetzelfde voor een periode van minimaal één (1) jaar vanaf de datum van ondertekening. Het blijft hetzelfde totdat u verzoekt om verandering.

3) Beëindiging

i. U zult uw Diensten verlenen in overeenstemming met de hierin vermelde voorwaarden totdat uw Diensten worden beëindigd op de wijze zoals bepaald in deze Clausule ("Termijn"). Het Bedrijf en u kunnen uw Diensten zonder opgave van redenen beëindigen door de andere partij daarvan dertig (30) dagen van tevoren per e-mail in kennis te stellen.

ii. Niettegenstaande artikel 3(i) kan het Bedrijf uw Diensten met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van een schending van de hierin vermelde voorwaarden of in geval van grove schuld of een handeling of verzuim van u die de voltooiing van een van de Projecten wezenlijk kan beïnvloeden.

iii. Na de opzegging zult u een overdrachtsproces voorbereiden, waarbij u specifiek het tijdschema en de wijze waarop alle door het Bedrijf aan u toevertrouwde Projecten zullen worden overgedragen aan een andere kunstenaar onder leiding van de Creatief Directeur (specifiek genoemd in uw overdrachtsproces). U dient ervoor te zorgen dat alle onvolledige bronbestanden van de Projecten binnen de vastgestelde termijn worden overgedragen aan de aangewezen kunstenaar en de Creatief Directeur. Bij volledige en bevredigende overdracht van de Projecten, zal de Creatieve Directeur aan wie deze Projecten zijn overgedragen, schriftelijk een verklaring van goedkeuring afgeven, waarin de voltooiing van het overdrachtsproces naar tevredenheid wordt bevestigd. De effectieve datum van beëindiging zal u pas worden meegedeeld na ontvangst van het bovengenoemde goedkeuringscertificaat. Hierbij wordt echter verduidelijkt dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt de effectieve beëindigingsdatum te verlengen om de voltooiing van de aan u toevertrouwde projecten te waarborgen.

iv. U stemt er hierbij mee in dat u tijdens of na beëindiging van uw Diensten het Bedrijf, zijn functionarissen of werknemers op geen enkele wijze in diskrediet zult brengen, ook niet op een openbaar forum, online media of aan Klanten. In het geval u het Bedrijf, zijn functionarissen of werknemers op enigerlei wijze in diskrediet brengt, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om alle maatregelen tegen u te nemen die het noodzakelijk acht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, klachten/aanvragen bij wettelijke, regelgevende, gerechtelijke of quasi-gerechtelijke autoriteiten en andere vormen van gerechtelijke procedures.

4) Uw verplichtingen als kunstenaar

i. Gedurende de Termijn en gedurende een periode van één (1) jaar na beëindiging van uw Diensten, zult u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf niet direct of indirect een werknemer van het Bedrijf in dienst nemen, in dienst nemen of benaderen.

ii. U zult de Klant(en) van de Onderneming of degenen die door de Klant(en) van de Onderneming zijn doorverwezen, met wie u verbonden bent/was als gevolg van uw Diensten, gedurende de Termijn of tot één (1) jaar na de beëindiging van uw Diensten, niet verleiden, verzoeken of op enigerlei wijze direct of indirect benaderen of verhandelen om diensten te verlenen die door de Onderneming worden of kunnen worden verleend.

iii. Het is u hierbij toegestaan diensten te verlenen (die niet door het Bedrijf kunnen worden verleend) aan de leads/klanten van het Bedrijf mits voorafgaande schriftelijke bevestiging & goedkeuring van het Bedrijf.

iv. U zult geen details van het Project publiceren op het wereldwijde web (online) of enig ander forum/venue/plaats, hetzij fysiek of digitaal, met inbegrip van het ontwerpvoorstel, tekeningen en alle werkontwerpen, 3d-visuals, hetzij tijdens de Termijn of op enig moment na de beëindiging van uw Diensten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Het Bedrijf vertelt u standaard wanneer u met toestemming van de klant mag publiceren. Verder, in het geval dat het Bedrijf deze goedkeuring schriftelijk geeft, zult u ervoor zorgen dat een dergelijk ontwerpvoorstel, tekening of werkontwerp, 3d visuals wordt gepubliceerd met een "Renderby logo" rechtsonder in de afbeelding/video dat dergelijke ontwerpen werden gemaakt in samenwerking met het Bedrijf & het merk "Renderby".

v. U zult geen ontwerpvoorstel of werkontwerpen of 3D-visuals met betrekking tot een Project (met inbegrip van een Project dat door andere Artiesten voor het Bedrijf is uitgevoerd) kopiëren en uitvoeren voor de klanten van de concurrenten van het Bedrijf, hetzij tijdens de Termijn of na beëindiging van uw Diensten.

5) Vertrouwelijkheid

i. Alle informatie en materialen die direct of indirect zijn verkregen in verband met het Bedrijf of zijn Klanten; alle kennis over het bedrijf, de producten, programmeertechnieken, experimenteel werk, Klanten en artiesten van het Bedrijf; details van alle Leads; deze voorwaarden en bepalingen; details van verdiensten, stimulansen en vergoedingen die aan u of andere partners/werknemers/contractanten van het Bedrijf moeten worden betaald; monsters; catalogi; modellen; computerprogramma's; tekeningen; ontwerpen en andere bijzonderheden van projecten van het Bedrijf, zijn en blijven de handelsgeheimen en vertrouwelijke en eigendomsinformatie van het Bedrijf ("Vertrouwelijke Informatie").

ii. U bent NIET gerechtigd 3D-visualisaties, monsters, catalogi, modellen, computerprogramma's, tekeningen, documenten of andere instrumenten die door het Bedrijf in het kader hiervan zijn verstrekt en vertrouwelijke informatie bevatten, openbaar te maken of te kopiëren, tenzij en voor zover dit schriftelijk door het Bedrijf is toegestaan. Alle 3d visuals, monsters, modellen, computerprogramma's, tekeningen, documenten en andere instrumenten die in het kader hiervan worden verstrekt en vertrouwelijke informatie bevatten, blijven eigendom van het Bedrijf. Dergelijke instrumenten en kopieën daarvan moeten door u onmiddellijk worden teruggegeven op verzoek van het Bedrijf of in geval van beëindiging van uw Diensten.

iii. Zonder enige beperking van de algemeenheid van de definitie van Vertrouwelijke Informatie in sub-clausule

(i), Vertrouwelijke Informatie omvat alle informatie die betrekking kan hebben op de zaken, financiën en/of commerciële of andere waarde heeft voor het Bedrijf of en vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk van aard is, al dan niet expliciet als zodanig aangeduid, inclusief maar niet beperkt tot concepten en technieken, formules, specificaties, onderzoek, ontwikkeling, gegevens, database, software ontwerp en architectuur, interieurontwerpen, tekeningen, plannen, masterplannen, ontwerpdocumenten, computerprogramma's, broncode, objectcode, stroomdiagrammen, foto's, informatie in verband met gelieerde ondernemingen, klanten, hun bedrijfsgegevens, gegevens, tekeningen, ontwerpen, technische, zakelijke en financiële informatie, plannen of informatie over leveranciers en productontwikkeling, schema's, prognoses, strategieën, marketingplannen, technieken en materialen, maar omvat niet:

A. Informatie waarvan bewezen is dat deze door u legaal op niet-vertrouwelijke basis is verkregen, vóór het tijdstip van openbaarmaking van dergelijke Vertrouwelijke Informatie;

B. Informatie die algemeen beschikbaar wordt voor het publiek, anders dan als gevolg van uw bekendmaking in strijd met deze voorwaarden of haar verplichtingen aan een derde; en

C. Informatie die gedocumenteerd kan worden als onafhankelijk door u ontwikkeld zonder gebruik te maken van enig deel van de Vertrouwelijke Informatie.

6) Intellectuele eigendomsrechten

U gaat ermee akkoord en erkent dat de handelsnamen, logo's, handelsmerken, ontwerpen, tekeningen, plannen, documentatie, verbeteringen, revisies, updates, upgrades, wijzigingen en daarvan afgeleide werken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle andere items die door u zijn ontwikkeld, ontworpen of gemaakt als onderdeel van uw Diensten ("Intellectuele Eigendom"), eigendom zijn van het Bedrijf en dat alle auteursrechten, octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarop eigendom zijn van het Bedrijf. U hebt geen recht op eigendom, aanspraak of enig ander recht op het Intellectuele Eigendom. Verder verplicht u zich hierbij het Intellectuele eigendom op geen enkele wijze te gebruiken in strijd met deze voorwaarden. U zult het Intellectuele Eigendom niet verkopen, overdragen, bezwaren, verpanden, reproduceren, publiceren, overdragen, vertalen, wijzigen, reverse engineeren, compileren, demonteren, herconfigureren, op de markt brengen, distribueren of anderszins geheel of gedeeltelijk gebruiken of het gebruik van het Intellectuele Eigendom door derden bekendmaken of toestaan.

U draagt onherroepelijk aan het Bedrijf alle intellectuele eigendomsrechten over die door u kunnen worden ontwikkeld of gecreëerd in de loop van uw Diensten. U stemt er hierbij mee in om op verzoek van het Bedrijf alle noodzakelijke documenten uit te voeren en anderszins de juiste bijstand te verlenen tijdens en na de verlening van de Diensten, teneinde het Bedrijf in staat te stellen voor zichzelf of zijn gevolmachtigden (en het Bedrijf of zijn gevolmachtigden het wettelijke eigendomsrecht te verlenen) octrooien, auteursrechten of andere wettelijke bescherming te verkrijgen voor dergelijke uitvindingen, ontdekkingen, innovaties, verbeteringen, originele auteurswerken, handelsgeheimen en technische of zakelijke informatie in alle landen. U zult ervoor zorgen en garanderen dat alle inhoud die wordt ontwikkeld en/of vrijgegeven aan het publiek, als onderdeel van uw Diensten, originele werken voor verhuur zijn en de intellectuele eigendomsrechten van derden niet schenden.

Intellectueel eigendom

  • (i) Alle ontwerpinputs en documenten die door de Klant aan de Vennootschap worden verstrekt voor het verlenen van de Diensten via de Vennootschap zijn eigendom van de Klant.
  • (ii) De methode van uitvoering, materialen, technieken etc. om het gewenste resultaat voor een bepaald project/dienst door de Artiest te verkrijgen, ligt bij de Artiest.
  • (iii) De uiteindelijke beelden worden gedeeld met de klant, de kunstenaar en het bedrijf (Renderby).

7) Schadeloosstelling

U zult de Onderneming, dochterondernemingen en houdstermaatschappijen en al hun respectieve Opdrachtgevers, functionarissen, directeuren, agenten, partners, vennoten en werknemers ("Gelieerde Ondernemingen") verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle rechtszaken, procedures, vorderingen, aansprakelijkheden, acties, vonnissen, kosten en uitgaven van derden, met inbegrip van advocaatkosten, voor zover deze voortvloeien uit (a) schending van een van de hierin vermelde voorwaarden; (b) uw niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de Diensten; (c) uw handelen en/of nalaten of enige daad van opzettelijk wangedrag en/of grove nalatigheid bij de uitvoering van de Diensten; of (d) verlies, verduistering, misbruik of beschadiging van de documenten of instrumenten/zaken, met inbegrip van de Vertrouwelijke Informatie die in uw bezit of onder uw controle zijn.

8) Diversen

Portefeuille auteursrechten: Voeg een opmerking toe in uw portfolio die zegt - (* Ik verzeker dat ik de auteursrechthebbende ben van alle 3D beelden in mijn portfolio gedeeld met Renderby)

Mededelingen: Kennisgevingen worden door u aan Renderby gedaan via e-mail naar [email protected] (of naar een ander e-mailadres dat Renderby schriftelijk kan opgeven) en (ii) Renderby aan u via e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

Wijzigingen in deze Voorwaarden: Het Bedrijf kan deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen of bijwerken na voorafgaande kennisgeving aan u. Door uw diensten aan Renderby na kennisgeving voort te zetten, gaat u akkoord met de meest recente voorwaarden.

Geen afstand van rechten: Het niet of vertraagd uitoefenen of afdwingen van een recht of vordering in deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die vordering en is op geen enkele wijze van invloed op het recht van die partij om het later af te dwingen of uit te oefenen, tenzij die partij een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand afgeeft, ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij.

Het behandelen van een controverse of een geschil: Indien een controverse of een geschil met betrekking tot een Project, SoP, deze Algemene Voorwaarden en/of ander schriftelijk beleid en procedures geplaatst op het Renderby Platform zou ontstaan tussen u en Renderby, komen u en Renderby overeen om in goed vertrouwen besprekingen aan te gaan om te proberen het geschil of de controverse op te lossen. Verder gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord om de procedure te volgen zoals uiteengezet in de Procedures voor Oplossing van Controverses en Geschillen en gebonden te zijn aan de uitspraak. .

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van India. De rechtbanken in Chennai, India hebben exclusieve jurisdictie over alle geschillen die hieruit voortvloeien. Indien de partijen er niet in slagen dergelijke geschillen in der minne op te lossen, zullen de partijen dergelijke geschillen aan arbitrage onderwerpen. Het scheidsgerecht bestaat uit één arbiter. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in het Engels overeenkomstig de bepalingen van de Arbitration and Conciliation Act, 1996. Niettegenstaande deze clausule heeft elke partij het recht om bij elke bevoegde rechtbank beroep in kort geding in te stellen, zoals een gerechtelijk bevel, beslaglegging, enz.

Voor meer informatie raadpleegt u onze F.A.Q.'s over voorwaarden en condities. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met [email protected]