Konstnärsprogram - Villkor och bestämmelser

Senast redigerad: November 30th, 2021

Du förstår att du (nedan kallad "konstnären") genom att acceptera dessa villkor samtycker till att tillhandahålla Premium 3D-renderingstjänster till Renderby.coms (nedan kallat "företaget") kunder (nuvarande och framtida) i enlighet med de villkor som anges här ("tjänster"). Alla tidigare avtal, överenskommelser och överenskommelser mellan dig och företaget i samband med tjänsterna ska upphöra att gälla från och med det datum då du accepterar dessa villkor.

1) Omfattning av tjänsterna

Omfattningen av dina tjänster ska omfatta, utan begränsning, följande:

i. Du ska interagera med företagets kreativa direktörer och tillhandahålla 3D-visualiseringstjänster när företagets kund vänder sig till företaget för 3D-visualiseringstjänster (ett sådant projekt av kunden, ett "projekt").

ii. Företaget kan tilldela dig potentiella kunder för specifika 3d-visualiseringsrelaterade projekt (sådana potentiella kunder definieras här som "Company Leads"). Du ska interagera med Creative Director för att fastställa omfattningen och omfattningen av deras projekt och deras specifika krav.

iii. Projektledningen ska skötas av den kreativa direktören. Du ska tillhandahålla de tjänster och det stöd som kan vara nödvändigt för att fullfölja genomförandet av sådana projekt av de kunder som är knutna till företaget. Du ska fortsätta att interagera med den kreativa direktören och kunden om varje pågående projekt och se till att det avslutas inom de tidsramar som överenskommits med kunden. Du ska genomföra projektet i enlighet med det standardförfarande (SOP) som företaget har fastställt under ledning av den kreativa direktör som handhar varje projekt.

iv. Du ska diskutera tidslinjen för projektet med kunden och därefter ska du och den kreativa chefen gemensamt komma överens om en specificerad tidslinje för slutförandet av projektet, som kunden och företaget gemensamt kommer överens om ("tidslinje"). Du ska se till att det projekt som företaget tilldelar dig från tid till annan slutförs inom tidsramen och med kvalitetssäkring. Om tidsplanen måste ändras på grund av oförutsedda omständigheter under en rimlig tidsperiod på grund av arbetsstörningar, olyckor, bränder, översvämningar, telekommunikations- eller internetfel, strejker, krig, upplopp, uppror, blockader, myndighetsåtgärder, myndighetskrav och -förordningar eller restriktioner som införts genom lag eller andra omständigheter som ligger utanför vår rimliga kontroll, ska kunden informeras om detta i förväg och en reviderad tidsplan ska överenskommas med kunden. Du samtycker till och erkänner att tiden är avgörande och att brott mot överenskomna tidsramar för ett projekt ska utgöra ett brott mot dessa villkor. Du får under inga omständigheter orsaka förseningar i inlämningen och slutförandet av projektet. Du ska också arbeta med flera konstnärer på samma projekt och se till att tjänsterna slutförs i tid som ett team.

v. Men i fall där trots alla ansträngningar, om tidslinjerna fortfarande inte uppfylls eller om projektets genomförande inte håller måttet, ska alla parter som är involverade i projektet sammankalla till ett gemensamt möte för att identifiera den försumliga parten, och endast den försumliga parten ska straffas.

vi. Under perioden (enligt definitionen nedan) får du varken ge eller ta emot några gåvor eller förmåner från någon källa inom eller utanför företaget, i samband med eller i relation till din samverkan med företaget. Du kommer inte att nå företagets kund direkt eller indirekt under några omständigheter. I sådana fall där kunden direkt eller indirekt når dig om samma projekt, utan att ta kontakt med företaget, ska du omedelbart meddela företaget.

vii. Du får använda ditt eget skrivbord enligt branschstandard. Det bör dock noteras att företaget inte kan hållas ansvarigt för eventuella skador på skrivbordets maskinvara eller annan programvara som orsakas av den programvara som du har installerat för att arbeta med något av företagets projekt. Företaget installerar ingen programvara på ditt skrivbord. Företaget använder dock en tredjepartswebbapplikation som heter Clickup för att hantera det projekt som du arbetar med i samarbete med företagets kund. Det klargörs härmed att du, för att utföra tjänsterna, är ensam ansvarig för all programvara med öppen källkod/auktoriserad/icke-auktoriserad programvara.

viii. När varje projekt är slutfört ska du behålla en säkerhetskopia av det i två år från och med dagen för slutförandet. Om du inte har utrymme på din hårddisk ska du som ett alternativ även överlämna en kopia av säkerhetskopian i arkiverad version som kommer att bevaras i företagets moln. Om en kund ber om ändringar i projektet efter slutförandet inom dessa 2 år, ska du vara tillgänglig för att göra dessa revideringar inom den ömsesidigt överenskomna tidslinjen och leverera, för vilket du kommer att få betala de nominella avgifterna för samma sak efter ömsesidigt överenskommen.

ix. Om du inte är tillgänglig enligt ovan nämnda klausul ska du se till att de specifika projektkällfilerna, som företaget har begärt, överlämnas till den identifierade konstnären och Creative Director inom den angivna tidsramen. Företaget ska dock inte betala dig för projektkällfilerna om du inte är tillgänglig enligt ovan.

ix. De slutliga filerna ska levereras i Clickup och Google-mappen för projektet delas med dig.

2) Inkomster

i. Kommissionen: Konstnären ska få upp till 80% av de kontanter som samlas in (exklusive skatt, valutaomräkningsavgifter och kundserviceavgift) från kunden för varje projekt i form av provision. Samma sak kommer att betalas ut till dig via Payoneer, Paypal, Wise och banköverföring.
Betalningsvillkor

  • Konstnärens betalning för det berörda projektet ska betalas efter att det har samlats in efter att alla tjänster som företaget ska tillhandahålla i samband med det berörda projektet har slutförts fullständigt och slutgiltigt.
  • För stora projekt som överstiger $5000 delas betalningen upp i delmål och konstnären får betalt för varje delmål efter kundens godkännande.
  • Om företaget "Renderby" inte betalar dig de överenskomna avgifterna efter projektets slutförande och kundens godkännande kan du väcka ditt klagomål genom internationella rättsliga myndigheter.

ii. Om det sker någon ändring eller revidering av de överenskomna beloppen som ska betalas av kunden för ett projekt på grund av en revidering av priser eller projektets omfattning, ska detta belopp justeras i samband med slutbetalningen till dig. Om det finns någon återbetalning som du kan få till följd av en sådan justering, ska du utan dröjsmål återlämna dessa belopp till företaget.

iii. Om du misslyckas med att slutföra eller överger projektet före slutförandet ska du inte vara berättigad till några utbetalningar med avseende på ett sådant projekt. Du ska omedelbart och utan invändningar och protester återlämna alla belopp som du har fått från företaget med avseende på ett sådant projekt. Företaget ska ha rätt att säga upp dina tjänster med omedelbar verkan i händelse av ett sådant övergivande enligt punkt 3 i dessa villkor.

iv. Löner, incitament, betalningsplaner och alla andra relaterade bestämmelser som anges i dessa villkor kan ändras när som helst, med förhandsbesked från företaget.

v. Du kommer att underteckna "Prislåsavtalet" som innehåller de priser som du angav i vårt prisformulär. Priserna förblir oförändrade under minst ett (1) år från och med datumet för undertecknandet. Priset förblir detsamma tills du begär att det ska ändras.

3) Uppsägning

i. Du ska tillhandahålla dina tjänster i enlighet med de villkor som nämns här tills dina tjänster avslutas på det sätt som anges i denna klausul ("Term"). Företaget och du kan säga upp dina tjänster utan att ange någon som helst anledning genom att ge trettio (30) dagars e-postmeddelande till den andra parten.

ii. Trots vad som sägs i punkt 3(i) kan företaget säga upp dina tjänster med omedelbar verkan om du bryter mot de villkor som nämns här eller om du begår ett grovt tjänstefel eller om du gör eller underlåter att göra något som väsentligt kan påverka slutförandet av något av projekten.

iii. Vid uppsägning ska du förbereda en överlämningsprocess, där du särskilt ska ange tidslinjen och sättet på vilket alla projekt som företaget anförtrott dig ska överlämnas till en annan konstnär under ledning av den kreativa direktören (som särskilt anges i din överlämningsprocess). Du ska se till att alla ofullständiga projektkällfiler överlämnas till den identifierade konstnären och den kreativa direktören inom den angivna tidsramen. När projekten har överlämnats fullständigt och på ett tillfredsställande sätt ska den kreativa direktör som projekten har överlämnats till ge ett skriftligt intyg om att överlämnandet har slutförts på ett tillfredsställande sätt. Du kommer att få ditt effektiva uppsägningsdatum först efter det att du har mottagit det ovan nämnda intyget om godkännande. Det klargörs dock härmed att företaget förbehåller sig rätten att förlänga det faktiska uppsägningsdatumet för att säkerställa att de projekt som anförtrotts dig fullföljs.

iv. Du samtycker härmed till att du under eller vid uppsägning av dina tjänster inte får nedvärdera företaget, dess tjänstemän eller anställda på något sätt, inklusive i offentliga forum, online-medier eller till kunder. Om du på något sätt förringar företaget, dess tjänstemän eller anställda förbehåller sig företaget rätten att vidta alla åtgärder mot dig som det anser nödvändiga, inklusive men inte begränsat till klagomål/uppmaningar till lagstadgade, reglerande, rättsliga eller domstolsliknande myndigheter och andra former av rättsliga förfaranden.

4) Dina skyldigheter som konstnär

i. Under perioden och under en period av ett (1) år efter det att dina tjänster har avslutats får du inte, utan föregående skriftligt medgivande från företaget, direkt eller indirekt anställa, anlita eller be om tjänster av någon anställd hos företaget.

ii. Du får inte locka, värva eller på något sätt direkt eller indirekt närma dig eller genomföra eller engagera dig för att tillhandahålla tjänster som tillhandahålls eller kan tillhandahållas av företaget till företagets kunder eller de som hänvisats av företagets kunder, som du är/var associerad med som ett resultat av dina tjänster, antingen under perioden eller fram till ett (1) år efter det att dina tjänster har avslutats.

iii. Du får härmed tillhandahålla tjänster (som inte kan tillhandahållas av företaget) till företagets leads/kunder efter skriftlig bekräftelse och godkännande från företaget.

iv. Du får inte publicera detaljer om projektet, inklusive designförslag, ritningar och eventuella arbetsutkast, 3D-visualiseringar, på World Wide Web (online) eller på något annat forum/plats, vare sig fysiskt eller digitalt, vare sig under perioden eller när som helst efter det att dina tjänster har avslutats, utan föregående skriftligt godkännande från företaget. Som standard talar företaget om för dig när du ska publicera med kundens tillstånd. Om företaget ger ett sådant skriftligt godkännande ska du dessutom se till att sådana designförslag, ritningar eller arbetsutkast, 3D-visualiseringar publiceras med en "Renderby-logotyp" längst ned till höger på bilden/videon som visar att designen har utarbetats i samarbete med företaget och varumärket "Renderby".

v. Du får inte kopiera något designförslag eller några arbetsutkast eller några 3D-visualiseringar relaterade till ett projekt (inklusive projekt som andra konstnärer har arbetat med för företaget) och utföra det för kunder som är konkurrenter till företaget, vare sig under perioden eller efter det att dina tjänster har avslutats.

5) Konfidentialitet

i. All information och allt material som erhålls direkt eller indirekt i samband med företaget eller dess kunder, all kunskap om företagets verksamhet, produkter, programmeringstekniker, experimentellt arbete, kunder och artister, uppgifter om alla leads, dessa villkor, uppgifter om löner, incitament och ersättningar som betalas ut till dig eller andra partner/anställda/entreprenörer i företaget, prover, kataloger, modeller, dataprogram, ritningar, konstruktioner och andra uppgifter om företagets projekt är och kommer att vara företagets affärshemligheter, konfidentiella och äganderättsligt skyddade uppgifter ("konfidentiell information").

ii. Du har INTE rätt att avslöja eller kopiera 3D-visualiseringar, prover, kataloger, modeller, datorprogram, ritningar, dokument eller andra instrument som tillhandahålls av företaget enligt detta avtal och som innehåller konfidentiell information, såvida inte företaget skriftligen tillåter det och i den utsträckning som företaget tillåter det. Alla 3d-visualiseringar, prover, modeller, datorprogram, ritningar, dokument och andra instrument som tillhandahålls enligt detta avtal och som innehåller konfidentiell information ska förbli företagets egendom. Sådana instrument och kopior av dessa ska omedelbart återlämnas av dig på företagets begäran eller i händelse av att dina tjänster avslutas.

iii. Utan att på något sätt begränsa det allmänna innehållet i definitionen av konfidentiell information i underpunkt

(i) Konfidentiell information ska omfatta all information som kan relatera till företagets verksamhet, ekonomi och/eller ha kommersiellt eller annat värde för företaget eller som är konfidentiell eller skyddad till sin natur, oavsett om den uttryckligen anges som sådan eller inte, inklusive men inte begränsat till koncept och tekniker, formler, specifikationer, forskning, utveckling, data, databaser, programvarudesign, arkitektur och inredningsdesign, ritningar, planer, generalplaner, designbeskrivningar, datorprogram, källkod, objektkod, flödesscheman, fotografier, information om företagets dotterbolag, kunder, deras affärsuppgifter, data, ritningar, mönster, teknisk, affärsmässig och finansiell information, planer eller information om leverantörs- och produktutveckling, tidsplaner, prognoser, strategier, marknadsföringsplaner, tekniker och material, men omfattar inte:

A. Information som bevisligen har erhållits av dig på laglig väg på icke-konfidentiell basis innan den konfidentiella informationen avslöjades;

B. Information som blir allmänt tillgänglig för allmänheten på annat sätt än som ett resultat av att du avslöjar den i strid med dessa villkor eller dess skyldigheter gentemot en tredje part.

C. Information som kan dokumenteras som självständigt utvecklad av dig utan användning av någon del av den konfidentiella informationen.

6) Immateriella rättigheter

Du samtycker till och erkänner att företagets handelsnamn, logotyper, varumärken, design, ritningar, planer, dokumentation, förbättringar, revideringar, uppdateringar, uppgraderingar, modifieringar och härledda verk till dessa, inklusive, men inte begränsat till, alla andra objekt som utvecklats, designats eller skapats av dig som en del av dina tjänster ("immateriella rättigheter"), ska vara företagets egendom och alla upphovsrätter, patent och andra immateriella rättigheter som finns i dessa ska ägas av företaget och vara dess egendom. Du ska inte ha rätt till någon äganderätt, fordran eller någon annan rättighet till den immateriella egendomen. Vidare förbinder du dig härmed att inte använda den immateriella egendomen i strid med dessa villkor på något sätt. Du får inte sälja, överföra, belasta, pantsätta, reproducera, publicera, överföra, översätta, modifiera, göra reverse engineering, kompilera, demontera, konfigurera om, marknadsföra, distribuera eller på annat sätt använda den immateriella egendomen helt eller delvis, använda den eller avslöja eller tillåta att den immateriella egendomen används av någon tredje part.

Du överför och överlåter oåterkalleligen till företaget alla immateriella rättigheter som kan utvecklas eller skapas av dig under dina tjänster. Du samtycker härmed till att på begäran av företaget utföra alla nödvändiga handlingar och på annat sätt tillhandahålla lämplig hjälp under och efter utförandet av tjänsterna, så att företaget kan erhålla patent, upphovsrätt eller annat rättsligt skydd för sådana uppfinningar, upptäckter, innovationer, förbättringar, originalverk, affärshemligheter och teknisk eller affärsmässig information för sig självt eller för dess ombud (och för att ge företaget eller dess ombud den lagliga äganderätten) i alla länder. Du ska se till och garantera att allt innehåll som utvecklas och/eller släpps ut till allmänheten som en del av dina tjänster är originalarbeten för uthyrning och inte kränker tredje parts immateriella rättigheter.

Immateriella äganderätter

  • (i) Alla konstruktionsdata och dokument som delas av kunden med företaget för att tillhandahålla tjänsterna via företaget kommer att ägas av kunden.
  • (ii) Metodik för utförande, material, tekniker etc. för att uppnå önskat resultat för ett visst projekt/tjänster av konstnären ligger hos konstnären.
  • (iii) De slutliga bilderna kommer att delas med kunden, konstnären och företaget (Renderby).

7) Skadestånd

Du ska försvara, ersätta och hålla företaget, dotterbolag och holdingbolag och alla deras respektive kunder, tjänstemän, direktörer, agenter, partners, medarbetare och anställda ("affilierade företag") skadeslösa från och mot alla stämningar, förfaranden, anspråk, skulder, åtgärder, domar, kostnader och utgifter från tredje part, inklusive advokatkostnader, i den utsträckning som uppstår till följd av (a) brott mot något av de villkor som anges här; (b) ditt uteblivna eller otillräckliga utförande av tjänsterna, (c) din handling och/eller underlåtenhet eller någon handling av uppsåtlig misskötsel och/eller grov vårdslöshet i utförandet av tjänsterna, eller (d) förlust, förskingring, missbruk eller skada på de dokument eller instrument/saker, inklusive den konfidentiella informationen som du har i din ägo eller under din kontroll.

8) Diverse

Upphovsrätt i portföljen: Lägg till en anteckning i din portfölj där det står - (* Jag försäkrar att jag är upphovsrättsinnehavare till alla 3D-bilder i min portfölj som delas med Renderby).

Meddelanden: Meddelanden ska lämnas av dig till Renderby via e-post till [email protected] (eller till en annan e-postadress som Renderby skriftligen kan ange) och (ii) Renderby till dig via e-post till den e-postadress som du angett.

Ändringar av dessa villkor: Företaget kan ändra, modifiera eller uppdatera alla eller delar av dessa villkor med förhandsinformation till dig. Genom att fortsätta dina tjänster till Renderby efter meddelande godkänner du de senaste villkoren.

Inget avstående från rättigheter: Om någon av parterna underlåter eller dröjer med att utöva eller tillämpa någon rättighet eller något krav i dessa villkor utgör det inte ett avstående från denna rättighet eller detta krav och påverkar inte på något sätt partens rätt att senare tillämpa eller utöva den, såvida inte parten utfärdar ett uttryckligt skriftligt avstående, undertecknat av en vederbörligen auktoriserad representant för varje part.

Att hantera en kontrovers eller en tvist: Om en kontrovers eller en tvist relaterad till ett projekt, SoP, dessa villkor och/eller andra skriftliga policyer och förfaranden som publicerats på Renderby-plattformen skulle uppstå mellan dig och Renderby, är du och Renderby överens om att inleda diskussioner i god tro för att försöka lösa kontroversen eller tvisten. Vidare samtycker du uttryckligen till att följa det förfarande som anges i Förfaranden för lösning av tvister och tvister och att vara bunden av domen. .

Tillämplig lag och plats: Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med indisk lag. Domstolarna i Chennai, Indien, ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår i samband med detta. Om parterna inte kan lösa sådana tvister i godo ska parterna hänskjuta dem till skiljedom. Skiljedomstolen skall bestå av en ensam skiljeman. Skiljedomsförfarandet skall genomföras på engelska i enlighet med villkoren i 1996 års lag om skiljedom och förlikning (Arbitration and Conciliation Act, 1996). Utan hinder av denna klausul skall endera parten ha rätt att söka interimistiska åtgärder, t.ex. föreläggande, kvarstad etc. vid en behörig domstol.

För eventuella förtydliganden, se vår F.A.Q.s om villkor. Om du har några ytterligare frågor, vänligen kontakta [email protected]